Декларациите за екологично въздействие – мощен инструмент за постигане на стратегическо предимство

През последните години ставаме свидетели на бум на пазара на жилищни и офисни помещения. Строителството достига върхови нива, а компаниите се надпреварват за всяко късче земя, за да успеят да задоволят търсенето своевременно. Всичко това много напомня на ситуацията от годините преди настъпването на световната икономическа криза.

Разликата между тогава и сега, обаче, е съществена. Новите сгради трябва да отговарят на редица законови изисквания за енергийна и ресурсна ефективност. Ето затова, все повече строителни компании се стремят да сертифицират сградите си според някой от стандартите за зелено строителство. Най-популярните такива стандарти са американският LEED, британският BREEAM и немският DGNB. Тук се намесват и Декларациите за екологично въздействие на продуктите и материалите, използвани в строителството. Употребата на материали с декларации за екологично въздействие дава допълнителни точки при сертификацията на сградите по стандартите за зелено строителство. Точно затова интересът към Декларациите бележи значителен ръст през последните години. За това говори откриващата презентация на завършилата преди дни 5-та конференция на Международната EPD система (The international EPD system). Подобна тенденция се наблюдава и у нас. През 2013 година Knauf България, с консултантската помощ на denkstatt, публикува първата Декларация за екологично въздействие за български продукт. Четири години по-късно, denkstatt работи по нова Декларация, която ще бъде публикувана до няколко дни, а интересът и запитванията от компании стават все повече.

Какво представлява?

Декларацията за екологично въздействие (Environmental product declaration, EPD) е международно признат и стандартизиран документ, базиран на оценката на жизнения цикъл (LCA), който се използва за комуникиране на потенциалните екологични въздействия на продукта. Подобно на етикета на хранителните стоки, декларациите за екологично въздействие дават информация за материалите, използвани при направата на продукта, както и за екологичните въздействия през целия жизнен цикъл – от добива на суровините до третирането на отпадъка от продукта след края на неговия живот.

Как се прави?

Изготвянето на декларация за екологично въздействие се базира на редица международни стандарти (ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044, EN 15804). В допълнение на стандартите, организациите-издатели на декларации за екологично въздействие (The international EPD® system, IBU) предлагат специфични правила за различните категории продукти (Product category rules, PCR). Въпреки стандартизирания подход и зададените рамки, изготвянето на декларация за екологично въздействие е дълъг и трудоемък процес, които крие множество рискове. Определянето на границите на системата, събирането на данните, остойностяването на въздействията и интерпретирането на резултатите биха били сериозно предизвикателство за хора без опит в оценката на жизнения цикъл.

Каква информация ни дава?

Резултатите от оценката на жизнения цикъл, които се докладват чрез Декларацията, помагат на компаниите да идентифицират горещите точки (environmental hot-spots) през целия живот на продукта. Например, на графиката по-долу ясно се вижда, че потреблението на електроенергия в производствения процес е отговорно за около 80% от общия Еутрофикационен потенциал, докато приносът му в категория Изтъняване на озоновия слой е относително малък (около 10%).

Докато първата графика ни показва приноса на всеки един от входящите и изходящите потоци през целия жизнен цикъл, то втората ни показва коя фаза от жизнения цикъл има най-голям принос за отделните категории на въздействие. В посочения пример ясно се вижда, че производствената фаза (от входа до изхода на завода) доминира всички категории, докато добивът на суровини, транспортът им до завода (общо наричани upstream processes) и третирането на генерирания отпадък (downstream processes) допринасят сравнително малко към общия екологичен отпечатък.

Маркетингов инструмент или нещо повече?

Със сигурност декларациите за екологично въздействие са значим компонент в маркетинговия микс на производителите. Това, обаче, не е тяхното основно предназначение. Декларациите за екологично въздействие са мощен инструмент за измерване, мониторинг и намаляване на въздействията върху околната среда. Компаниите, за които устойчивостта е приоритет, използват декларациите за екологично въздействие като инструмент, който им помага да идентифицират най-големите въздействия по време на разработката, производството и дистрибуцията на техните продукти, и да работят за редуцирането им.  Информацията, събрана по време на изготвянето на декларацията, служи като основа за изготвянето на бъдещи стратегии и подпомага взимането на решения по време на разработката на нови продукти. Като цяло, декларациите за екологично въздействие са инструмент за придобиване на стратегическо предимство чрез намаляване на екологичния отпечатък, свиване на разходите и смекчаване на риска, точно толкова, които и маркетингов инструмент.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара