Какво е ESG?

С ESG назоваваме екологичните, социалните и управленските данни и показатели (откъдето идва и съкращението – Environment, Social and Governance) и се смята, че дефинира подходът в успешното управление на една компания. ESG поставя и акцент върху заинтересованите страни като служители, потребители и други групи. Това е модерното име на управлението на устойчивото развитие.

Какво правя всъщност?

Управлявам масиви от данни по линията на всеки процес в компанията. Най-често това са данни, които така или иначе ги има – те се събират от колегите за нуждите на бизнеса. Такива са: сметки за електричество и гориво; брой хора на ръководни позиции; заплати спрямо позиция и пол и прочие. Различното е, че тези данни често се анализират допълнително, с цел по-добро разбиране на политиките на компанията и приоритети в стратегическото управление. Например – брой жени и мъже са допълнителен детайл, който се изчислява, като се проследяват не само хората на ръководни позиции, ами и какъв брой от тях са жени; или колко от тях са получили тази позиция в последната година. Сметките за електричество и гориво вече не са основно при финансите, ами от тях се смята какви са емисиите на компанията. Детайли за тези емисии вече се изискват и на ниво доставчици, стига това да е намерението на компанията – да има поглед и върху веригата на доставки. Така че – общувам с много колеги и знам кое в компанията при кого се случва. Не е зле. Имам доста по-добра представа за бизнеса ни. И няколко месеца в годината, когато хвърчат таблици на всички посоки…

Ако имате и други въпроси, пратете ни ги: ESG@denkstatt.bg

Защо го правя?

Защото капиталовите пазари промениха картинката – вече искат компаниите да им показват не само финансови резултати, ами и как ги постигат. Именно затова искат да разберат какви са управленските политики и практики в полето на екологичните, социалните и управленските данни и показатели (откъдето идва и съкращението – Environment, Social and Governance). Смята се, че този анализ и стратегия дефинират подходът в успешното управление на една компания.

ESG поставя и акцент върху заинтересованите страни като служители, потребители, доставчици и други групи. Това е модерното име на управлението на устойчивото развитие. Има и няколко разлики – сега е доста по-институционализирано – от единствено доброволно, се превърна във все по-регулирано действие, наблюдавано от инвеститорите и за което вече има куп стандарти. Направо – има си протокол за действие. 😊

Защо се говори все повече за ESG?

Освен общественият натиск за справяне с екологичните и социалните предизвикателства, който определяше дискурса за устойчивото развитие досега, се прибавиха и наближаващите регулаторни промени на ниво Европейски съюз, които са водени от идеята за справяне с изменението на климата. Изискванията около ESG стават по-строги в много юрисдикции, като Таксономията на ЕС е най-очевидният пример. Към това се прибавя и нарастващ натиск от страна на инвестиционната общност да приспособят своите операции и докладване докато инвестициите, фокусирани върху ESG, нарастват бързо. Един от по-скорошните примери в писмото на изпълнителния директор на BlackRock 2020.

Каква е практиката на компаниите в управлението на ESG?

Анализирането помага да докладват и управляват рискове и възможности, които различните екологични, социални и управленски фактори носят за техния бизнес. Най-често го правят по начин, по който инвеститорите да могат да интегрират ЕSG факторите като част от инвестиционните подходи, често със значимост близка до тази на финансовите показатели.

Какво ни дава ESG стратегията?

Още (поне) един доклад за резултати от дейността на компанията 😉 Иначе, значимите ESG фактори и показатели са различни за всяка компания и индустрия, като има и проблеми, които са споделени от по-голяма група. Общите цели на ESG стратегиите на много компании се фокусират върху изменението на климата и намаляването на въглеродните емисии. Друг предмет на ESG стратегията е управлението на въздействието на веригата за доставки. В допълнение към акцента върху екологичните (E) и управленските (G) въпроси и социалните (S) фактори. Наблюдава се и нарастваща тенденция компаниите да интегрират ESG в общата стратегия на компанията.

ESG стратегията играе нарастваща роля в инвестиционния процес и може да улесни привличането на нарастващия фонд от ESG финансиране и запазването на съществуващите инвестиции. Може да подобри някои процеси и политики, също е вероятно да подобри рентабилността поради повишената удовлетвореност и задържане на служителите, по-добро управление на риска, привличане и задържане на клиенти и приемлив обществен профил. Не на последно място, навременните действия свързани с ESG аспектите ще гарантират спазване на разпоредбите, които ще стават все  по-стриктни.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара