Нови инструменти при разработване на проекти за енергийна ефективност

Investment Confidence Project (ICP) определя ясни процедура и подход при осъществяване на дейностите от оценка на възможностите за модернизиране до надеждното реализиране и инвестиране в проекти за подобряване на енергийната ефективност. Тази общоевропейска инициатива представя и въвежда  глобален подход за разработване, реализиране, доказване и проследяване на ефектите от изпълнение на инвестиционни намерения за енергоефективно модернизиране, прилагайки най-добрите налични практики и стандарти.

ICР, сам по себе си, не е модел или алгоритъм за оценка на ползите от реализирането на конкретни мерки за енергийна ефективност, ползвани и познати до момента. ICP e цялостен подход и систематизирана процедура, която позволява да се гарантира на инвеститорите техническата и финансова целесъобразност на проектите за подобряване на енергийната ефективност. Логиката, стояща в основата на ICP, се базира на набор от необходими етапи и свързаните с тях документи, така че всеки един процес по реализиране на проекти за енергийна ефективност да е стандартизиран и унифицирано документиран, с цел осигуряване на необходимото ниво на гарантиран ефект.

Проекти, които отговарят на изискванията на ICP протоколите (документи, обхващащи целия жизнен цикъл на разработването и изпълнението на проект по енергийна ефективност) и са изготвени и верифицирани от акредитирани разработчици на проекти и специалисти за удостоверяване на качеството, се обозначават като – Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) проекти.

ICP допринася за увеличаване на сигурността в енергийните спестявания и намаляване на риска, правейки проектите по-привлекателни за инвеститорите.

Кратка история на ICP

ICP започва в САЩ през 2011 г. с подкрепата на Фонда за опазване на околната среда. През 2015 г. тази инициатива е въведена в Европа благодарение на безвъзмездната помощ от програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”. Стартира пилотно във Великобритания, Германия, Австрия, Португалия и България с подкрепата на широк кръг от инвеститори, разработчици на проекти, компании, работещи в областта на ЕЕ и други заинтересовани страни, общо над 200 организации.

От януари 2017 г. ICP e в партньорство с Green Business Certification Inc. (GBCI) и е част от портфолиото от стандарти и сертификации на GBCI, включващи LEED системата за зелени сгради, с цел увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност в световен мащаб. Тази инициатива осигурява глобален обхват на системата ICP и IREE ™ Certification.

Как и къде работи системата ICP?

ICP предлага серия от протоколи, които дефинират най-добрите практики, свързани с разработването на проекти по енергийна ефективност в индустрията, сградния фонд и уличното осветление. ICP осигурява система от критерии, които дават възможност за валидиране на проектите за ЕЕ от трета страна. Проекти, които отговарят на изискванията на ICP протоколите и са изготвени и верифицирани от акредитирани разработчици на проекти и специалисти за удостоверяване на качеството, се обозначават като – Investor Ready Energy Efficiency™ IREE проекти.

Основната част от методологията на ICP са Протоколите за енергийна ефективност. Те определят стандартна пътна карта на най-добрите практики за проекти за енергийна ефективност, произтичащи от жизнения цикъл на проектите ICP. Те използват съществуващите и общоприетите европейски и национални стандарти за създаване на стандартизирани/ документално унифицирани проекти с надеждна възвращаемост.

Новост, представляваща значителен интерес в тази насока, са разработените и вече налични и на български език[1], ICP – протоколи в промишлеността. Отчитайки сложността и комплексността при реализиране на проекти за енергийна ефективност в промишлени системи, европейските партньори по проекта, съвместно и при непрекъсната консултация със специалисти и заинтересовани страни, разработиха два варианта, съответно Протокол за цялостни проекти в промишлеността и Протокол за целеви проекти в промишлеността. Тези два варианта на протокола, отразяват техническата и инвестиционна възможност за реализиране на:

  • цялостни проекти по обновяване на една промишлена система – инсталиране на нови технологии или капацитети, включително нови технологии за производство на енергия-например, големи промени в конфигурацията на инсталациите, изискващи модификации на управлението или обновяване на изолацията на тръбопроводите; или въвеждане на енергоспестяващи мерки (ECM) с променливи и/или непредвидими товари-например, хладилни инсталации.
  • Целеви проекти – инсталиране на опростени, често използвани технологии – такива технологии обикновено разполагат със стандартни, предвидими товарови профили (например, модернизация на осветлението или замяна на електродвигател); или инсталиране на енергоспестяващи мерки, които са на принципа на заместване “подобно с подобно” (например, директни замествания в съоръжения за производство на енергия с технология от подобен тип и капацитет).

Концепцията на ICP е структурирана така, че да бъде лесно разбрана и приложена в практиката, без това да води до значителни промени в инвестиционния процес (установен и прилаган според действащите нормативи на отделните държави).

В процеса на идентифициране, квалификация, разработване, верификация, софтуерното осигуряване и осигуряването на инвестицията за реализация на проектите са ангажирани няколко основни страни[2]:

  • Собственик: сгради, индустриално оборудване и улично осветление, потенциални получатели на ползите от прилагането на ICP проекти.
  • Разработчици на проекти /ICP Project Developers (PD)/ за ЕЕ в сгради, промишлени системи и улично осветление. Това са инженерният екип и специалистите по оценка на енергийната ефективност. Като част от екипа или като независим консултант при промишлените системи следва да има привлечен и специалист по Измерване и проверка, за да бъдат определени подходите на ранен етап от реализиране на проекта.
  • Оценител по осигуряване на качество /Quality Assurance (QA)/ – всеки проект за ЕЕ по ICP се верифицира от квалифицирани оценители по осигуряване на качеството.
  • Инвеститор /Еnergy efficiency investors/ – при финансиране от трета страна и всички други форми на инвестиционно финансиране, инвеститорът е страна в процеса, която осигурява инвестициите за реализация на проекта, разработен според изискванията на ICP и получил IREE сертификат.

Проектът започва с възникването на идеята, която се развива в съответствие с изискванията на най-целесъобразният вариант на IPC протокол и е в зависимост от предвидените мерки за енергийна ефективност.

Съществено е да се отбележи, че IREE сертификацията се предоставя преди вземане на инвестиционното решение, както е представено на схемата по-долу.

 

Период на разработване – протоколите определят изискванията на инвестиционния пакет, който да покрива критичните етапи през целия жизнен цикъл на проекта.

Оценка по осигуряване на качеството – разработената в първия етап документация подлежи на преглед от Оценител по осигуряване на качеството.

Сертифициране – при съответствие и положителна оценка за реализирането на проектното намерение в съответствие с изискванията на ICP протоколите, се осъществява сертификация. Сертификатът IREE потвърждава, че проектът е разработен от разработчик на проекти по ICP съгласно протоколите за ICP и сертифицирането изисква от ICP оценител на качеството да потвърди това.

Прилагането на ICP гарантира, че са използвани най-добрите налични практики, но не премахва необходимостта от внимателно подбиране на разработчиците на проекти и гарантиране, че ще бъде извършено практическо, текущото измерване и проверка, правилна експлоатация и поддръжката през целия жизнен цикъл на проекта.

Например, идентифициран е потенциален проект в индустриална система. За осъществяване на проекта е необходимо първо да се наеме експертен потенциал за оценка на жизнеспособността и целесъобразността на концепцията. На следващ етап, трябва да бъде избран и нает изпълнител, като често тези две дейности се осъществяват от една и съща компания. За фактическото осъществяване на проектната идея трябва да се мобилизират средства и да се намери финансираща организация. Това, което прилагането на ICP прави, е да стандартизира процедурите, така че всички участници да спечелят доверие в системата, като правилно се разпредели рискът и ползите от резултатите. Осъществяването на мониторинг от трета страна, гарантира правилното изпълнение на предвидените дейности.

От всичко представено до тук, може ясно да се направи изводът, че критичните моменти в разработването на проект в съответствие с ICP и осигуряване на резултатите в последващата експлоатация са:

  • Правилното адаптиране от разработчиците на проекта на изискванията на протоколите. Съответно – съставянето на качествена и пълна документация с необходимите компоненти.
  • Прилагане и изпълнение на предвидените дейности по мониторинг, проверка, поддръжка и правилна експлоатация.

Основни процеси при разработването на проект в съответствие с изискванията на ICP

Първото решение и дейност, която следва да бъде осъществена, е изборът на протокол. Това е пряко свързано с обхвата и вида на предвидените мерки.

Следващата стъпка е свързана с определяне подходите на проектиране. На ранен етап на процеса трябва да се установи един цялостен подход за разработване на проекта. По-специално, подходите за Измерване и Проверка трябва да бъдат определени и планирани възможно най-рано в процеса.

Международният протокол за измерване и проверка на резултатите (МПИПР) Вариант В, подход на цялото съоръжение, съпоставя финансовите и технически данни за потребена енергия преди и след обновяването, за да се потвърди ефективността.  Този подход изисква спестяванията на енергия да са достатъчно значителни, за да има забележимо въздействие върху общото потребление на енергия на съоръжението (обикновено представляващо повече от 10% от общото потребление на енергия). Също така този подход може да се усложни поради нерутинните корекции, които трябва да се определят количествено и да се включат в анализа, като например промените в заетостта в съоръжението, натоварването и т.н.

Подходите на МПИПР, вариант А и/или Б, които се занимават с измерване на основните или на всички параметри от зона на реконструкция, могат да изолират представянето на отделните мерки и потенциално да бъдат по-подходящи за някои проекти. Тези подходи обаче, изискват измервания на параметри и установяване на тенденции чрез автоматични системи за мониторинг на съоръжението или чрез използването на оборудване за дистанционно отчитане на данни – инструменти, които може да не са налични за проекта. Също така изискват достъп до и разбиране на изчисленията за спестяванията, така че допусканията да могат да бъдат преразгледани, за да отразят новите наблюдения и да се разработят проверени енергийни спестявания.

Независимо   към кой от двата варианта на протокола ще се адаптират най-добре предвидените мерки за енергийна ефективност, структурната рамка предвижда пет основни категории дейности, обхващащи целия жизнен цикъл на един добре замислен и изпълнен проект.

 

Важно е дейностите по разработване на проекта да се изпълняват последователно, една след друга, тъй като реализирането на предхождащи компоненти от проекта ще повлияе на последващите компоненти и резултати на проекта. Например, изчисленията за базовата линия и крайното потребление на енергия се използват при калибриране на енергийния модел или са свързани с предвижданията за спестяване на енергия, както и с дейностите по измерване и проверка. Неточности при разработването на тези ключови компоненти за базовата линия могат да повлияят на последващата точност на енергийния модел, като има вероятност да доведат до завишени прогнози по отношение на изчисленията за спестяване на енергия, и/или неправилна оценка на проверените спестявания на енергия.

Следващата таблица представя общ преглед на специфичните дейности по разработване на проекти и осигуряване на качеството, които следва да бъдат осъществени от независим оценител по качеството, както и етапите от разработването на проекта, през които тези дейности следва да бъдат осъществени.

 

ЕТАП Определяне на базова линия Изчисления на спестяванията / инвестиционен пакет Проектиране, строителство и верификация Експлоатация, поддръжка и мониторинг Измерване и проверка
ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ Работа със специалист “Измерване и проверка”, за да се определи границата на измерване Разработване на пакет от препоръчани енергоспестяващи мерки Назначаване на специалист по верификация на оперативната ефективност Избор и документиране на текущия режим на управление напр. система за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA) / система за автоматичен мониторинг и таргетиране (aM&Т) Всички варианти: Разработване на план за измерване и проверка
Установяване на периода на базовата линия Извършване на изчисления чрез модел / електронни таблици Разработване на план за верификация на оперативната ефективност Разработване на план за експлоатация, поддръжка и мониторинг Вариант А / Б: Събиране на данни след обновяването относно енергия / производителност
Събиране на данни за източниците на енергия, производство, климатични и други данни за значими променливи, както и тарифите за енергийни услуги Оценка на разходите / осъществимост Разработване на ръководство за системата (ако такова не съществува) Разработване на ръководство за експлоатация (ако такова не съществува) Вариант А / Б: Анализ на данните за ефективността
Разработване на енергийни баланси Разработване на инвестиционен пакет Актуализиране на ръководство за системата (ако такова вече съществува) Актуализиране на ръководство за експлоатация (ако такова вече съществува) Вариант А / Б: Потвърдени изчисления за спестяванията
Организиране по периоди на данните за независимите променливи Разработване на доклад за енергоспестяващите мерки Извършване на обучение на операторите на съоръжението Разработване и провеждане на обучение на операторите на съоръжението Вариант В: Данни след въвеждането на мярката
Установяване на характеристиките за енергийно потребление на оборудването или системата, които са в рамките на границата на измерване Вариант В: Идентифициране / количествено определяне на нерутинни корекции
Разработване на модел и тестване на точността на базовата линия на потребление на енергия. Вариант В: Регресионен анализ
Установяване на върховото потребление и цени
Графично изобразяване на средното дневно потребление
ЗАДАЧИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО Преглед и одобрение на избрания период на базовата линия Преглед и одобрение на доклада за енергоспестяващите мерки, включително базовата линия, описания на съоръжението / системите и енергоспестяващите мерки, изчисления на спестяванията, анализ на ефективността и разходите Преглед и одобрение на предишния опит на лицето, което е отговорно за верификацията на оперативната ефективност Преглед и одобрение на плана за експлоатация, поддръжка и мониторинг, определяне на процедурите Преглед и одобрение на предишния опит на лицето, което е отговорно за измерването и проверката
Преглед и одобрение на енергийните данни и тарифи, данните за значимите променливи и базовата линия за енергията Преглед и одобрение на предишния опит на лицето, което е отговорно за изчисленията за енергийния модел / спестявания Преглед и одобрение на плана за верификация на оперативната ефективност Преглед и одобрение на избрания текущ режим на управление Преглед и одобрение на плана за измерване и проверка
Преглед и одобрение на модела за потребление на енергия Преглед и одобрение на изчисленията за спестявания в електронните таблици, включително поддържащите данни Преглед и одобрение на ръководството за системите (ако съществува такова) Преглед и одобрение на ръководство за експлоатация (ако съществува такова) Вариант В: Преглед и одобрение на енергийните данни за периода на изпълнение (12 месеца), регресионният модел и изчисленията за корекции
Преглед и одобрение на енергийните баланси Преглед и одобрение на допълнителната информация за разходите / осъществимостта Преглед и одобрение на обучението (интервюиране на операторите на съоръжението) Преглед и одобрение на обучението (интервюиране на операторите на съоръжението) Вариант А / Б: Преглед и одобрение на файловете с наблюдавани данни, резултатите от анализите на данни и корекциите на изчисленията на спестяванията
Преглед и одобрение на товаровите профили и данните за периодите Преглед и одобрение на инвестиционния пакет Вариант А / Б: Осигуряване на събиране на данни преди обновяването относно енергията / производителността Преглед и одобрение на корекциите и правилното приложение

 

[1] http://europe.eeperformance.org/industry-and-energy-supply.html

[2] http://europe.eeperformance.org/providers.html

 

Автор: инж. Владислава Георгиева – повече от 15 години опит в реализирането на проекти, свързани с енергийна ефективност и внедряване на нови и технологии за оползотворяване на ВЕИ в промишлени предприятия и сгради. Основен организатор и лектор на редица курсове и обучения, свързани с енергийна ефективност, изменение на климата и използване на ВЕИ, както и преподавател в УАСГ  в магистърската програма «Енергийна ефективност в строителството».

Статията е публикувана в сп. Ютилитис, бр. април 2019 г.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара