Стандартизирането на проекти за енергийна ефективност ще повиши доверието на инвеститорите

Въпреки целенасочените усилия на общоевропейско и на национални нива, обемът на инвестициите в енергийна ефективност е значително по-нисък от необходимия за постигане на целите, свързани с изменението на климата и енергийната сигурност. Текущите нива на инвестиции в енергийна ефективност са два пъти по-ниски от необходимите 60-100 милиарда евро годишно за постигане на Европейските цели 2020 и пет пъти по-ниски спрямо необходимите за постигане на Целите за декарбонизация към 2050. Такъв огромен финансов ресурс няма как да бъде осигурен само с публични средства, затова ролята на частния капитал в инвестициите в енергийна ефективност трябва да бъде много по-значима. За да се случи това, трябва да превърнем енергийната ефективност в нещо, което хората искат да купят, и нещо, което лесно може да бъде финансирано от институционален капитал в мащаб.

В момента енергийната ефективност не отговаря на нуждите на капиталовите пазари и пречките пред увеличаването на инвестициите са добре документирани – проектите често са прекалено малки, за да са интересни за институционалните инвеститори, методите за разработване и документиране не са стандартизирани, а наличният капацитет на финансовия сектор да оцени стойността и рисковете от един проект за енергийна ефективност е ограничен. За преодоляването на тези пречки напоследък се влагат много усилия в подкрепа на финансовите институции. Някои от по-значимите са разработените от EEFIG инструменти за оценка на проекти[i] , платформата за сравняване на проекти[ii], както и Investor Confidence Project (ICP)[iii].

Инициативата Investor Confidence Project започна през 2015 година, финансирана от програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020, с основната задача да стандартизира процеса по разработване и документиране на проекти по енергийна ефективност, което да допринесе за намаляване на риска и да привлече допълнителен интерес от страна на финансиращи институции. Инициативата се осъществява пилотно в пет европейски държави – Австрия, Великобритания, Германия, Португалия и България. До момента има над 30 проекта и програми, сертифицирани съгласно изискванията или възприели критериите на ICP за оценка на проекти. В рамките на проекта е създадена и Европейска мрежа от инвеститори, която има за цел да събере инвеститори и разработчици на проекти по енергийна ефективност. Членове на мрежата са 18 финансиращи институции с общ капитал от над 1.5 милиарда евро, над 30 сертифицирани разработчика на проекти и повече от 200 други организации, подкрепящи целите на инициативата. В края на миналата година беше обявено и стратегическото партньорство за съвместно разработване, предоставяне и промотиране на ICP като водещ стандарт за разработване и оценка на проекти за енергийна ефективност с Green Business Certification Inc. (GBCI) – организацията стояща зад LEED стандарта за зелено строителство. Подкрепата на GBCI на инициативата е гаранция за нейното успешно бъдещо развитие и налагането и в международен мащаб. ICP цели да създаде глобална рамка за намаляване на риска за собствениците и инвеститорите, намаляване на разходите за оценка на проектите и повишаване на сигурността при постигане на прогнозираните енергийни спестявания. Подходът ICP гарантира, че проектите са надлежно проектирани, финансовата възвращаемост е предвидима и процесът по одобрение на финансиране е уеднаквен. ICP системата се състои от т.нар. ICP протоколи и Investor Ready Energy Efficiency (IREE) сертификация.

В основата на ICP системата са Протоколите за енергийни обновления. Това са ръководни документи обхващащи целия жизнен цикъл на разработването и изпълнението на проект за енергийна ефективност – определяне на базовата линия, изчисление на енергийните спестявания, проектиране и строителство, експлоатация поддръжка и мониторинг, измерване и проверка. Протоколите са създадени на база съществуващи и широко признати европейски и национални стандарти, като въвеждат стандартизиран процес от най-добри практики в сферата. Приложими са за повечето проекти за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради, промишлени системи и системи за улично осветление. Налични са различни версии на протоколите спрямо типа на проекта – частично или цялостно обновяване на сгради или промишлени системи.

Вторият елемент от ICP системата е Investor Ready Energy Efficiency (IREE) сертификацията, която се предоставя на проекти за енергийно обновяване, отговарящи на изискванията на ICP протоколите. Тези проекти се създават под ръководството на ICP разработчици и се сертифицират чрез независим преглед от ICP оценител за осигуряване на качеството. IREE сертифицирането е важен фактор при взимането на инвестиционното решение. Извършва се след завършване на идейния, технически и работен етап на проекта, но преди осъществяването му. С оглед на изброените процедури, IREE проектите значително повишават нивото на доверие в качеството им сред инвеститорите, собствениците на съоръжения и други заинтересовани страни, което допринася за ускорената оценка на проекта и преференциални условия за финансирането му.

Важна част от ICP са и програмите за обучения. Те гарантират, че избраните професионалисти в сферата на разработване на проекти и осигуряване на качеството имат нужната квалификация и обучение, за да могат да прилагат най-добрите практики в сферата, в съответствие с ICP протоколите. Обученията са безплатни, провеждат се дистанционно и са отворени за всички заинтересовани страни. Единствените условия са да бъде извършена предварителна регистрация и участниците да владеят английски език. На сайта на инициативата europe.eeperformance.org е налична актуална информация за следващите дати, на които се организират обучения.

В рамките на инициативата е предвидено да се приложат пилотно протоколите в проект по енергийна ефективност в България, като международният екип оказва безплатна техническа помощ по време на процеса на сертификация. Всяка организация, която проявява интерес към осъществяването на пилотен проект в промишлени системи или системи за улично осветление, съгласно ICP протоколите, може да се свърже с българския партньор – denkstatt България.

 

[i] EEFIG Underwriting Toolkit – https://valueandrisk.eefig.eu

[ii] De-risking Energy Efficiency Platform – https://deep.eefig.eu/

[iii] Investor confidence Project – http://europe.eeperformance.org/

 

Статията е публикувана в сп. Business Club, септември 2018 г.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара