3-те най-важни бизнес практики за устойчивост

“Откъде да започне една компания, която е поела ангажимент да се развива устойчиво и успешно?”, ни питат обикновено компаниите. Три са нещата:

  • Надеждни данни
  • Система за управление
  • Прозрачност, чрез докладване на нефинансова информация

Защо се нуждаем от надеждни  данни?

Данните са това, което дава на компаниите представа за критичните оперативни процеси и въздействия от бизнес дейността. Те помагат да се заложат конкретни и измерими цели, спрямо които да се следи напредъка. За да покажем ангажиментите, усилията, постиженията си, трябват факти, а те идват именно чрез доброто управление на данните. Същите тези факти захранват системите за управление; вземането на решения; вътрешната и външна комуникация; докладите за корпоративна отговорност.

Ние виждаме доброто управление на данни като структуриран процес с ясно дефинирани задължения и отговорности, минимален трансфер на документи през различни комуникационни канали и единна система за събирането и обработката им. В идеалния случай, данните от различни нива в организацията пристигат навреме при потребителя, в лесен за обработка и анализ вид. Данните са ключови за оптималното функциониране на въведените системи и програми за управление на избраните теми за устойчиво развитие на дадена компания.

Какви са ползите от систематизирания подход за управление?

Системите за управление са предпочитан инструмент от организациите за успешно управление на въздействието си от бизнес-дейността, оптимизиране на бизнес процесите и разкриване на нови възможности. Например, с въвеждането на система за управление на околната среда се постига по-бързо и лесно:

  • Въвеждане на систематизиран процес за целеполагане и проследяване на напредъка по зададени показатели относно най-значимите аспекти на околната среда (напр. потребление на енергия).
  • Подобряване на информираността и ангажираността на служителите относно темата.
  • Фокусиране и оптимално използване на наличните ресурси (вкл. финансови, човешки).
  • Постигане на съответствие със законодателството (напр. управление на отпадъците).
  • Създава условия за по-добро управление на рисковете.
  • Открива възможности за подобрения в управлението и иновации.

Новите стандарти ISO 14001 за системи за управление на околната среда и 9001 за качество залагат на доброто управление и постигане на дългосрочни резултати чрез въвеждане на елементи относно ангажимента на топ мениджмънта, разбиране за контекста на организацията, цялостен поглед върху веригата на създаването на стойност и способност за промяна чрез управлението на риска и възможностите.

Какво носи докладването на нефинансова информация?

Отмина времето, в което само водещи организации създаваха доклади за корпоративна отговорност с нефинансови данни. Днес това е добра практика прилагана от компании по целия свят от всякакъв тип и размер. В България все още набира скорост създаването на доклади за корпоративна отговорност, описващи бизнес дейността на компанията, асоциираните въздействия и подхода на управление. За последните 3 години 5 организации от България са регистрирани в базата за доклади на GRI– Глобалната инициатива по отчетност и най-широко приетата рамка за докладването на нефинансова информация.

Докладването като процес провокира организациите да събират и обработват нефинансови данни за бизнес процесите и въздействията, които до този момент не са събирали. Повечето екипи споделят, че този процес ги провокира да погледнат холистично на начина на управление на бизнеса и ефективността на процесите в компанията. Споделянето на тази информация им помага да постигнат по-голяма прозрачност относно дейността си не само към външни страни, но и към всички в компанията. Повече доверие от инвеститорите, по-добра репутация сред „широката общественост“, по-висока ангажираност на служителите- стига компанията да има готовността да застане пред всички тях с целите и представи надеждни данни за постигнатите резултати спрямо тях.

Споделете в социалните мрежи:

Коментари

коментара