Автор: Денислав Борисов

Има нови правила, по които бизнесът трябва да отчита своята устойчивост

Какво е ESRS? Това е първият набор от ясно разписани стандарти за докладване за устойчивост в рамките на ЕС. Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта са неразделна част от CSRD, Директивата за докладване на корпоративната устойчивост на Европа и това ги прави задължителни. А защо са толкова важни и защо им обръщаме такова внимание? Защото новите изисквания  превръщат отчитането на устойчивостта в задължение за около 50 000 компании, базирани в ЕС. Също и свързаните им дъщерни дружества, клоновете в чужбина и компаниите, които извършват значителна част от дейността си на територията на ЕС.

Споделете в социалните мрежи:

Таксономията или как се управляват парите на бизнеса в Европа?

Зелената сделка и екологичните цели на Европа тотално пренаредиха приоритетите и темите, за които бизнесът мисли. Днес това задължително минава през отчитане на въздействията, докладване и различни цели за устойчивост. Но как стана това? Много просто – европейските институции въведоха поредица от регулации и изисквания като най-ефективни са тези, които контролират финансовите потоци. Като Таксономията.

Споделете в социалните мрежи:

Eco products – when does the label match the truth?

Do you trust the “eco” or “green product” labels? Lately, they seem to have become a trend and like any trend, at one point, it becomes too much– consumers are starting to doubt these goods and perceive the loud proclamations of producers as mere marketing ploys. This harms the ones who truly strive to make their product sustainable. The situation has even reached a point where the European Commission has stepped in for regulations.

Споделете в социалните мрежи:

Еко продукти – кога етикетът отговаря на истината?

Вярвате ли на етикетите „еко“ или „зелен продукт“? В последно време те сякаш се превърнаха в мода и като всяка мода това започва да натежава – потребителите вече изчерпват доверието си към тези стоки и все по-често възприемат гръмките прокламации на производителите за обикновен рекламен трик. От това пък губят тези, които наистина полагат големи усилия продуктът им да е устойчив. Стигна се до там да се намеси Европейската комисия в опит да регулира нещата.

Споделете в социалните мрежи:

The topics of the future are already here

If we take a look back at 2022, we’ll notice a clearly distinguishable trend related to sustainability – more and more regulations and new frameworks are published. The rules by which the business should manage its impacts on environment have suddenly increased and affect more companies than ever before, especially in Europe. Biodiversity has come to the surface – political leaders have set goals to preserve it which will pass through the business directly. At this fast pace of change, it is only logical to ask: what comes next?

Споделете в социалните мрежи:

Sustainable business – how others do it?

This is the question No. 1 that sustainability consultants get asked right now- what others do and how they do it. ESG takes over the business internally and everyone wants to be ‘in the loop’. At the same time, companies don’t want to take unnecessary risks and experiments, they want a clear picture of what to expect, how much time it will take and how much each effort along the sustainability path will cost, so they can plan and prepare effectively.

Споделете в социалните мрежи:

Темите на бъдещето са вече тук 

Ако се обърнем назад към отминалата 2022 г., ще забележим една ясно отличаваща се тенденция, свързана с устойчивото развитие – все повече регулации и вкарване в рамки на темата. Особено в Европа правилата, по които бизнесът трябва да управлява своите въздействия върху природата, рязко се увеличиха и засягат още и още компании. На повърхността изплува  биоразнообразието – политиците поставиха цели за опазването му, които отново ще минат през бизнеса. С това темпо на промени логично е да се запитаме какво следва? Има няколко теми, които се отличават от другите и вероятно за тях скоро ще се търсят общи решения на глобално ниво. Ето за какво е добре да сте подготвени.   

Споделете в социалните мрежи:

Речник на устойчивите думи и изрази

Решихме да направим речник. През годините си работа неведнъж, да не кажем непрестанно, срещаме всякакви удивени и въпросителни физиономии на нещата, за които говорим. Понякога хората кимат утвърдително и не казват нищо, понякога се осмеляват да ни кажат, че нищо не разбират от това, за което говорим. Знаем, че термините ни не са прости: декарбонизация, ESG, екологичен отпечатък и т.н. Затова ви предлагаме нашата селекция на най-важните и често срещани думи и изрази, които се използват в новата по-устойчива реалност.   

Споделете в социалните мрежи:

Устойчив бизнес – как го правят другите?

Това е най-често задаваният въпрос към консултантите в сферата на устойчивото развитие в момента – какво правят другите и как го правят? ESG превзема бизнеса отвътре и всички искат да са в час. Но в същото време не желаят излишни рискове и експерименти – компаниите искат, колкото се може по-ясно да си представят какво ги очаква, колко време ще отнеме и колко ще им струва всяко усилие по пътя на корпоративната устойчивост, за да бъдат добре подготвени. Ето отговора що се отнася до най-търсените и прилагани практики в света на корпоративната устойчивост.

Споделете в социалните мрежи:

What’s left behind

Biodiversity is the new climate. In other words, the goals that the world has set for limiting climate change are now being transferred to the topic of biodiversity and its conservation. And this is not an ambition, it is now a fact. It will pass through business and its impacts.

Споделете в социалните мрежи:

Banks Are The New ESG Consultants

Recently, New York was host to the annual Climate Week. Other than the current issues such as the environmental threats from the war in Ukraine and the gas crisis, the spotlight was again on new climate goals. The UN’s Race to Zero campaign gave instructions to financial institution to avoid funding businesses related to fossil fuels and energy sources. Instead of following orders, however, the Net Zero Banking Alliance (NZBA), which currently holds 40% of the world’s banking assets, objected singling out some economic sectors at the expense of others.

Споделете в социалните мрежи:

„Нулева толерантност към зелената заблуда“

Защо всичко това се случва сега? Моментът съвпада с настъпването на ESG като тема и придобиването на по-голяма публичност на политиките за устойчивост. Доскоро това беше непозната територия, в която газеха само най-големите компании, а сега е част от дневния ред на медиите и обществото. Съвпада и с разрастването на мащабите на няколко сериозни регулаторни изисквания – Таксономията, GRI, както и току що приетата от Европейския парламент Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD).

Споделете в социалните мрежи:

Wear your old clothes, boys

We won’t talk about trends in fashion. Although what we are going to talk about is already trendy. But more on that in a moment. Look around – what are you wearing today? T-shirt, pants, dress or something else? You have chosen them according to your taste, you have matched them according to color, material, and season. But do you know where these clothes came from and where they are going?

Споделете в социалните мрежи:

The Decarbonization Handbook

Companies have just gotten used to the basic environmental terminology, but it turned out that this was just the tip of the iceberg. Decarbonization, carbon neutrality, and climate reporting… are just some of the new terms that businesses are trying to understand. It seems that big companies, the first targets of regulations, are adjusting to the fact that climate is part of running a business. However, the process is developing at a fast pace which brings changes for the entire business.

Споделете в социалните мрежи:

ESG – something new, something borrowed, something…green* 

Marriage is usually voluntary – it is the union of two people, but also a contract that establishes the obligations of their relationship. Similarly, the flirtation between sustainable development policies and regulations is now formalized. Europe and the whole world have set specific climate goals or as the Paris Agreement states: “limiting the increase in temperature to 1.5 degrees above pre-industrial levels”. And since the change in attitudes is slower than what the European institutions had in mind, they have turned their heads to business. This is how ESG was created – the tools with which companies must achieve the goals of the green transition.

Споделете в социалните мрежи:

След нас и потоп

Биоразнообразието е новият климат. С други думи – големите цели, които светът си постави за ограничаване на климатичните промени, сега се пренасят към темата за биоразнообразието и опазването му. И това не е амбиция за бъдещето, а вече е факт. И както се случи с климата отново ще мине през бизнеса и неговите въздействия.

Споделете в социалните мрежи:

Банките – новите ESG консултанти

Наскоро в Ню Йорк се проведе годишната Седмица на климата. Наред с другите актуални въпроси като екологичните заплахи от войната в Украйна и газовата криза, в центъра на разговорите отново бяха климатичните цели, които си е поставил светът. Кампанията на ООН Race to Zero наблегна специално на финансовите институции и поиска изрично да се ангажират с това да не финансират бизнеси, свързани с изкопаеми горива и енергийни източници. Вместо да козируват обаче, от Банковия алианс за нетно-нулеви емисии (NZBA), които държат 40% от банковите активи в света в момента, смекчиха тона и заговориха за несправедливостта от това да изолират едни икономически сектори за сметка на други.

Споделете в социалните мрежи:

What lies beneath the surface of the ‘’Green Iceberg’’?

In the last several years, the world has been going through a so-called green transition – partly successfully and partly not so much. The Paris Agreement laid down specific goals and set challenging targets, and business was identified as the main driving force behind the changes. But business means people, which is why it was very quickly and clearly seen what actually works in action, what is possible only on words, and where there are some serious gaps. This very same business today is caught up by norms and regulations that dictate how to measure all the environmental impacts and define a business as sustainable or not.

Споделете в социалните мрежи:

Is recycling a myth?

You’ve decided to collect your waste separately. You do a short research and start – you place two or three bins next to the one you already have, and you throw away the plastics, paper, and glass separately. It goes well, until one day you see the waste collection truck emptying the garbage bins. Is everything you diligently separated being mixed and collected together?

Споделете в социалните мрежи: